Monday, November 10, 2014

huangjianlongxx.viewerframe no3xj

huangjianlongxx.viewerframe     您好

中层是企业的"中坚",如何才能真正的成为企业的中坚力量?

希望附件中的内容对您的工作有所帮助

欧莹路

祝您工作顺利,身体健康。

2014-11-1023:19:29

zong74

 

No comments: